Slide background

Slide background

Slide background

POSITIONERING VAN EEN GROEN EN KANSRIJK GEBIED

Samenwerking tussen gemeenten is erop gericht om synergie te bereiken en een positie te claimen. Voorwaarde is echter wel dat die samenwerking goed in de markt wordt gezet. Met andere woorden het verband dient bovenlokaal gepositioneerd te worden.

De gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel hebben hun krachten gebundeld zowel als het gaat om organisatorische samenwerking (de Dienst Dommelvallei) als wel strategische samenwerking in het gebied Dommelvallei. Met dit laatste wordt het groene gebied tussen Eindhoven en Helmond bedoeld. Een gebied dat rijk is aan natuur, waar het prettig wonen en leven is en dat een belangrijke rol speelt als spil in het dynamische Brainport. Goed Werk adviseert en begeleidt deze drie gemeente bij de vorming en uitwerking van de strategische samenwerking in Dommelvallei. De vele kwaliteiten van het gebied - en het verbinden daarvan - schept kansen en mogelijkheden. Uitdagingen en ambities die men wil delen en concretiseren in tastbare resultaten. Op basis van de strategische visie die Goed Werk aan de colleges van de drie gemeenten presenteerde, is dit proces in gang gezet. Een proces dat in aanvang het bij elkaar brengen van stakeholders betreft om zo de potentie en de kansen in het gebied in kaart te krijgen. Onder de noemer ‘Dommelvallei verbindt’ zijn stakeholders, afkomstig uit alle geledingen van de samenleving in het gebied uitgenodigd voor een aantal themasessies. Onder andere ondernemers, bestuurders, vertegenwoordigers van inwoners, het onderwijs en de zorg- en welzijnssector zijn met elkaar in debat gegaan aan de hand van onderwerpen als ‘Economie en Brainport’, ‘Vrijetijdseconomie’, Natuur en milieu’ en Zorg en Welzijn’. Ter voorbereiding van deze sessies hebben alle genodigden een, door Goed Werk Communicatie ontwikkelde, gebiedsvisie ontvangen. Deze belicht het gebied in al haar facetten en geeft een eerste richting aan de kansrijke verbindingen tussen organisaties, bedrijven en personen die in Dommelvallei mogelijk zijn. Tijdens de vier druk bezochte themabijeenkomsten, geïnitieerd en begeleid door Goed Werk, is een eerste een stap gezet naar de strategische samenwerking in het gebied. De benadering van Goed Werk om vertegenwoordigers met elkaar te verbinden is ingegeven door het feit dat de kracht van het gebied uiteindelijk wordt opgebracht door bedrijven, organisaties en stakeholders. Zij zijn het die de ambities, kansen en mogelijkheden inhoud moeten geven. Door hen bij de vorming van Dommelvallei te betrekken, is direct ook draagvlak voor de strategische samenwerking in Dommelvallei verkregen. De opbrengsten van de ‘Dommelvallei verbindt’-sessies zijn gebundeld in een tweede publicatie: de inspirerende kracht van Dommelvallei. Daarmee is een stevig fundament gelegd voor de verdere concretisering van de kansrijke mogelijkheden van Dommelvallei.

Disciplines

Goed Werk Communicatie kent onder andere de volgende disciplines:
Corporate communicatie
Positionering en Branding
Content Marketing
Conceptontwikkeling
Design
Storytelling

Sectoren

Goed Werk Communicatie werkt voor de volgende sectoren:
Industrie
Onderwijs
Organisatie-advies
Overheid
Retail
Ruimtelijk- en stedenbouwkundig advies
Vastgoedontwikkeling
Woningcorporatie
Zakelijk-financiële dienstverlening
Zorg en welzijn
Goed Werk!

Goed Werk Communicatie bestaat uit een ervaren team van communicatie-strategen, adviseurs, conceptdenkers, creatieven, contentdevelopers en designers.

Talent

Talent mag zich altijd melden. Voor stage of free-lance. Stuur een email naar info@goedwerk.com

bel ons
Goed Werk Communicatie
Kennedy Business Centre
Kennedyplein 101
5611ZS Eindhoven

040 2961909
info@goedwerk.com