Overheidscommunicatie; het spel, de taal, de ervaring

Overheidscommunicatie is een van de meest dynamische en uitdagende disciplines binnen het vakgebied.

Onder een vergrootglas
Zorgvuldigheid, openheid en effectiviteit zijn de primaire toetsstenen van overheidscommunicatie. In geen ander domein wordt immers alles wat gecommuniceerd wordt, zo uitvergroot als in de publieke sector. Door inwoners die mondig zijn en steeds meer mogelijkheden hebben en gebruiken om die mondigheid kenbaar te maken in welke vorm dan ook. Maar ook en vooral door de media die 24/7 werkelijk alles onder het vergrootglas leggen, vaak niet gehinderd door nuance. Overheidscommunicatie is daarom een hooggespecialiseerde discipline. Meer dan het uitzetten van een strategie en het ontwikkelen, invullen en uitvoeren van een communicatieplan, vraagt het om gevoel voor politieke verhoudingen en een scherp analytisch vermogen. Het maatschappelijk debat op elk niveau volgen, het politieke spel begrijpen, beleid en de consequenties daarvan kunnen duiden en dit vertalen naar communicatie. Zorgvuldig, open en effectief.

Multi-dimensionaal
Dit speelt zich af op gemeentelijk, provinciaal en nationaal niveau en betreft alle beleidsterreinen. Het raakt daarmee ook alle publieksgroepen in onze gelaagde samenleving. De overheid onderhoudt relaties met inwoners als haar 'cliënten', maar gaat ook verbanden aan met inwoners, bedrijven en organisaties als co-makers van beleid. Dit maakt communicatie steeds belangrijker, ook in het kader van het democratische besluitvormingsproces. Overheidscommunicatie is daardoor ongekend dynamisch en in de visie van Goed Werk Communicatie daarom in wezen een containerbegrip dat geen recht doet aan de multi-dimensionaliteit die dit vakgebied tekent. Beleidscommunicatie ('hoe vertel ik het inwoners') is van een heel andere orde dan een participatietraject ('hoe beweeg ik inwoners'). Omgevings- en gebiedscommunicatie kennen een volstrekt andere motivatie, lading en doelstelling dan citymarketing, om maar eens wat uitersten binnen het speelveld van overheidscommunicatie te benoemen.

Ervaren specialisten
In de meer dan twintig jaar dat Goed Werk Communicatie overheden adviseert, hebben wij onze kennis en ervaring op vrijwel alle beleidsterreinen en daarmee samenhangende communicatietrajecten ingezet. Hierdoor zijn wij een meer dan volwaardige gesprekspartner met een ragfijn inzicht in politieke besluitvorming en de ambtelijke procesgang. Dit in combinatie met dossierkennis, het inlezen op een onderwerp alvorens aan tafel te gaan, geeft ons als adviseurs een voorsprong. Deze benadering resulteert in doeltreffende strategieën en communicatieconcepten voor thema’s en communicatievraagstukken die specifiek spelen bij de overheid, provincies en gemeenten.

Beleidscommunicatie
Actuele voorbeelden zijn de transities in het sociale domein, waarbij gemeenten taken van de overheid overnemen. Het betreft transities van de Jeugdzorg, de Participatiewet en de verbreding van de Wmo. Organisatorisch een interessante uitdaging die ook kansen schept. Verbinding zorgt hierbij voor efficiency en effectiviteit van zorg en welzijn en de organisaties die daarin actief zijn. Een uitdaging zeker ook als het gaat om communicatie: hoe leg ik de overheveling van taken uit aan inwoners en welke rol speelt communicatie in het faciliteren van dit proces. In bepaalde opzichten raakt dit de problematiek van enkele jaren geleden toen de Wmo werd ingevoerd en Goed Werk diverse gemeenten strategisch heeft geadviseerd in deze processen. Met name de vertaalslag van beleid naar ‘cliënten’ speelt een cruciale rol in het slagen van een dergelijk proces van verandering.

Communicatie en draagvlak
Ook samenwerking tussen gemeenten en fusiebewegingen zijn uitdagende communicatietrajecten waarin Goed Werk haar waarde bewijst. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar het verkrijgen van draagvlak en betrokkenheid van inwoners en stakeholders uit de samenwerkende gemeenten. Draagvlak vraagt om een doordachte strategie, zowel in communicatie als in uitvoering. Onze visie hierop is dat draagvlak verkrijgen een proces is dat zeker ook van onder af gevoed moet worden. Een peer-to-peer strategie, dus ‘inwoner naar inwoner, ondernemer naar ondernemer’, blijkt hierin een succesvolle strategie. Communicatie faciliteert deze strategie, onder andere door deze groepen met elkaar in gesprek te brengen om vervolgens de resultaten daarvan te vertalen naar media en middelen op basis van een effectieve contentmarketing strategie. Dit proces in aanloop naar de samenwerking krijgt een vervolg met het positioneren van de samenwerking: hoe zet je het samenwerkingsverband of de nieuwe gemeente ‘in de markt’, wat is de identiteit, het DNA en hoe vertaalt zich dat naar communicatie die het nieuwe DNA krachtig profileert?

Omgevingscommunicatie en participatie
Omgevingscommunicatie en in het voetspoor daarvan participatieprocessen zijn eveneens voorbeelden van communicatietrajecten waarin Goed Werk overheden adviseert. Met name als het gaat om grotere projecten, zoals de realisatie van een nieuwe woon- en leefomgeving of een ingrijpende verandering van de infrastructuur in een stad of dorp is draagvlak van die omgeving essentieel. Ook hierbij geldt dat open, transparante communicatie processen versoepelt omdat belanghebbenden worden betrokken. Zij worden deelgenoot en begrijpen hierdoor beter waarom bepaalde processtappen nodig zijn, wat weerstand (die verandering nu eenmaal altijd oproept) kan verkleinen. Voorwaarde is wel dat er pro-actief wordt gecommuniceerd op basis van gelijkwaardigheid: ruimte bieden voor het geluid uit de gemeenschap, gelegenheid scheppen voor het uitdragen van standpunten en deze ook waar mogelijk meenemen in besluitvorming.

Ook interne communicatie
Naast deze extern gerichte communicatiestromen is Goed Werk Communicatie ook sparringpartner en adviseur voor overheden als het gaat om interne processen. Een veranderingstraject om de dienstverlening van een gemeente naar een hoger plan te tillen of motivatiecampagne die erop gericht is dat medewerkers een nieuwe werkwijze omarmen, zijn hiervan voorbeelden.

 

 

Voor meer informatie of een bureaupresentatie neemt u contact op met Ton Geers: 040 296 19 09.
Of stuur en bericht via onderstaand formulier.

Disciplines

Goed Werk Communicatie kent onder andere de volgende disciplines:
Corporate communicatie
Positionering en Branding
Content Marketing
Conceptontwikkeling
Design
Storytelling

Sectoren

Goed Werk Communicatie werkt voor de volgende sectoren:
Industrie
Onderwijs
Organisatie-advies
Overheid
Retail
Ruimtelijk- en stedenbouwkundig advies
Vastgoedontwikkeling
Woningcorporatie
Zakelijk-financiële dienstverlening
Zorg en welzijn
Goed Werk!

Goed Werk Communicatie bestaat uit een ervaren team van communicatie-strategen, adviseurs, conceptdenkers, creatieven, contentdevelopers en designers.

Talent

Talent mag zich altijd melden. Voor stage of free-lance. Stuur een email naar info@goedwerk.com

bel ons
Goed Werk Communicatie
Kennedy Business Centre
Kennedyplein 101
5611ZS Eindhoven

040 2961909
info@goedwerk.com